Κινητά ορθοδοντικά μηχανήματα

Ως κινητά ορθοδοντικά μηχανήματα χαρακτηρίζονται εκείνα τα οποία αφαιρούνται και επανατοποθετούνται από τον ίδιο τον ασθενή κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Διακρίνονται αδρά σε ενδοστοματικά και εξωστοματικά:

Εξωστοματικό

Είναι ορθοδοντικό μηχάνημα που εφαρμόζεται σε περιπτώσεις σκελετικής ανωμαλίας ΙΙης Τάξης ή ανωμαλίας σύγκλεισης ΙΙης Τάξης. Βασική προϋπόθεση για τη διόρθωση του προβλήματος και την επιτυχία της θεραπείας με το μηχάνημα αυτό, είναι η συνεργασία του ασθενούς, που καλείται να εφαρμόζει το μηχάνημα, αποκλειστικά εντός σπιτιού, τουλάχιστον 14 ώρες το 24ωρο.

Μάσκα Delaire

Πρόκειται για ορθοδοντικό μηχάνημα που χορηγείται σε ασθενείς με σκελετική ανωμαλία ΙΙΙης Τάξης ή ανωμαλία σύγκλεισης ΙΙΙης Τάξης. Οι οδηγίες που δίνονται στον ασθενή ως προς τη συνεργασία με το μηχάνημα είναι παρόμοιες με εκείνες που δίνονται και με το εξωστοματικό τόξο.

Ενδοστοματικά

Μηχανήματα τύπου ενεργοποιητή

Πρόκειται για μηχανήματα τα οποία όταν τοποθετούνται στο στόμα καθοδηγούν το παιδί να φέρει την κάτω γνάθο προς τα εμπρός, ευνοώντας έτσι την αύξησή της. Ενδείκνυνται σε ασθενείς με σκελετική ανωμαλία ή/και ανωμαλία σύγκλεισης ΙΙης Τάξης. 

Μηχανήματα τύπου Hawley

Είναι τα πλέον διαδεδομένα κινητά ορθοδοντικά μηχανήματα, τα οποία χρησιμοποιούνται συχνότερα στην Προληπτική – Κατασταλτική Ορθοδοντική και στην περίοδο της συγκράτησης. Μπορεί να είναι απλά «μασελάκια», ή να φέρουν επιπλέον μηχανισμό (πχ εξελίκτρα για διεύρυνση του άνω οδοντικού τόξου).