Προβλήματα θέσης ή φοράς ανατολής δοντιών

Έκτοπα δόντια

Ως έκτοπα θεωρούνται τα δόντια τα οποία ανατέλλουν στα οδοντικά τόξα σε θέση διαφορετική από τη φυσιολογική τους. Η αιτία μπορεί να βρίσκεται είτε στην αρχική καταβολή του δοντιού είτε σε άλλους παράγοντες όπως είναι η έλλειψη χώρου για την ομαλή ανατολή και διευθέτηση του δοντιού, η ύπαρξη υπεράριθμων δοντιών κλπ. Η αντιμετώπιση συνίσταται συνήθως στην ορθοδοντική διευθέτηση των χώρων στα οδοντικά τόξα και τη μετακίνηση του δοντιού στη «σωστή» θέση.

Έγκλειση δοντιών

Έγκλειστα δόντια θεωρούνται τα δόντια εκείνα τα οποία  παραμένουν στις γνάθους και δεν ανατέλλουν. Η έγκλειση ενός δοντιού συνήθως οφείλεται σε κακή κατεύθυνση ανατολής του δοντιού, σε έλλειψη χώρου για την ανατολή του δοντιού  ή/και στην ύπαρξη κάποιου υπεράριθμου δοντιού.

Η αντιμετώπιση συνήθως απαιτεί τη συνεργασία ορθοδοντικού και στοματικού χειρουργού ή γναθοχειρουργού. Συγκεκριμένα, πραγματοποιείται χειρουργική αποκάλυψη του εγκλείστου από τον ειδικό χειρουργό και ο ορθοδοντικός συγκολλά ένα «σιδεράκι» πάνω στο δόντι, μέσω του οποίου θα γίνει η ορθοδοντική έλξη του δοντιού στο οδοντικό τόξο. Κατόπιν συνεχίζεται η ορθοδοντική θεραπεία μέχρι την πλήρη αρμονική διευθέτηση του δοντιού, καθώς και των υπολοίπων ορθοδοντικών προβλημάτων.